Categories
technology

โทรศัพท์ของคุณจะถูกติดตามแบบดิจิทัลเพื่อบังคับใช้การกักกัน

กาะนี้อ้างถึงระบบติดตามโทรศัพท์ว่าเป็นรั้วอิเล็กทรอนิกส์แทนที่จะขอให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดแอปพิเศษหรือสวมใส่สายรัดข้อมือที่ส่งสัญญาณตำแหน่ง ดังเช่นในบางประเทศในเอเชียตะวันออก มันใช้สัญญาณโทรศัพท์ที่มีอยู่เพื่อดักตำแหน่งของเจ้าของเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหากปิดเครื่องนานกว่า 15 นาที