Press "Enter" to skip to content

Posts published in June 2020

ทหารสหรัฐถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีหน่วยของตนเอง

admin 0

ทหารสหรัฐถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีหน่วยของตนเองโดยส่งข้อมูลไปยังองค์กรนาซีซาตานที่ไม่ชัดเจนก่อตั้งขึ้นในสหราชอาณาจักรในปี 1970 ONA เป็นจุดสนใจที่เพิ่มขึ้นสำหรับการบังคับใช้กฎหมายและปรากฏเป็นอิทธิพลในการฟ้องร้องการก่อการร้ายในสหราชอาณาจักรหลายครั้งเมื่อไม่นานมานี้เกี่ยวกับปีกขวาสุดโต่งทหารสหรัฐถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีหน่วยของตนเอง